1. Vagrant tạo, chạy máy ảo trên VirtualBox – Tự động 100%

1. Cài VirtualBox

2. Cài Vagrant

3. Chạy 1 lịnh duy nhất để tạo máy ảo

4. Soi máy ảo đã tạo ra

Chọn máy ảo VirtualBox để chạy Vagrant thì