Challenge LAB 02

Xài vòng lặp Loop của Vagrant tạo nhiều máy ảo 1 lúc.