Challenge LAB 01

Tạo máy ảo bằng Vagrant trên VirtualBox hay VMware Workstation đều được

→ xài Shell Provisioner cấu hình máy ảo Linux chứng thực SSH bằng user/password thay vì key authentication mặc định