5. Lập trình Bash shell + Vagrant Shell Provisioner

1. Vagrant chạy Bash script = Shell Provisioner với quyền gì + đứng ở đâu?

2. Tại sao Vagrant login = user vagrant nhưng chạy được script với quyền root?

3. Vagrant Shell Provisioner chạy bao nhiêu lần?

4. Có mấy cách khai báo Shell Provisioner?