Challenge LAB 02

hugepages_settings.sh

Có 3 dòng code có thể viết lại = cách khác + có 4 dòng code khác có thể viết lại gọn hơn trong hugepages_settings.sh 

Có giải đáp trong bài học 2.1 Giải mã 100% code hugepages_settings.sh của Oracle – Nhảy vào làm