12. Lập trình Bash shell + MySQL/MariaDB/Percona Database

Lập trình Bash shell kết hợp với các công cụ, các câu lệnh SQL của MySQL/MariaDB/Percona để làm các công việc cài đặt, cấu hình, quản trị PostgreSQL tự động.