Challenge LAB 04

Lab này nằm trong gói hỗ trợ kĩ thuật mua thêm giá 150,000 VNĐ/1 giờ.

Compile Linux kernel tối ưu hơn nữa, bỏ hết các chức năng không cần thiết đi để tạo ra Linux kernel có chứa .config bên trong với thời gian nhanh nhất có thể.

Biên dịch Linux kernel với thời gian ít hơn 1 phút có chứa .config bên trong kernel – phiên bản Linux kernel 6.6.7

vmlinuz là tên file của Linux kernel tạo ra có dung lượng 511K so với vmlinuz mặc định của Ubuntu 22.04 là 12M

Thời gian biên dịch Linux kernel trên máy của chúng tôi là 23 giây

Compile Linux kernel bằng cách 2 có thể nhanh hơn vì bớt đi 1 số bước không cần thiết.

Thời gian biên dịch Linux kernel trên máy của chúng tôi là 17 giây

Dù biên dịch Linux kernel bằng 2 cách trên thì cũng đều có .config trong Linux kernel và xài extract-ikconfig chiết khấu được. 😀

bash ./extract-ikconfig /boot/vmlinuz-6.6.7 > config.txt

head -30 config.txt
#
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
# Linux/x86 6.6.7 Kernel Configuration
#
CONFIG_CC_VERSION_TEXT="gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0"
CONFIG_CC_IS_GCC=y
CONFIG_GCC_VERSION=110400
CONFIG_CLANG_VERSION=0
CONFIG_AS_IS_GNU=y
CONFIG_AS_VERSION=23800
CONFIG_LD_IS_BFD=y
CONFIG_LD_VERSION=23800
CONFIG_LLD_VERSION=0
CONFIG_CC_HAS_ASM_GOTO_OUTPUT=y
CONFIG_CC_HAS_ASM_GOTO_TIED_OUTPUT=y
CONFIG_TOOLS_SUPPORT_RELR=y
CONFIG_CC_HAS_ASM_INLINE=y
CONFIG_CC_HAS_NO_PROFILE_FN_ATTR=y
CONFIG_PAHOLE_VERSION=0
CONFIG_IRQ_WORK=y
CONFIG_BUILDTIME_TABLE_SORT=y
CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK=y

#
# General setup
#
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
# CONFIG_COMPILE_TEST is not set
# CONFIG_WERROR is not set