3. Vagrant tạo, chạy máy ảo trên Hyper-V – Tự động 100%

1. Chạy LAB = 2 bước

2. Vagrantfile mới nhất ở đây

3. Các tham số cấu hình máy ảo trên Hyper-V của Vagrant

4. Chọn máy ảo Hyper-V của Vagrant thì