3.1 Giải mã 100% code extract-vmlinux của Linux Kernel – Nhảy vào làm

1. Giải thích mục đích script extract-vmlinux

2. Chạy extract-vmlinux ở chế độ DEBUG trên Ubuntu Server 22.04

3. Giải thích dòng code 39 – 45

4. Giải thích dòng code 48 – 49

5. Giải thích dòng code 52 – 58

6. Giải thích dòng code 61 – 64