Build Docker container image tối ưu – LAB 09 – Thực hành LAB