Build Docker container image tối ưu – LAB 09 – Thực hành LAB

1. Chạy LAB

2. Các file nội dung mới nhất ở đây