Build Docker container image tối ưu – LAB 09 – Xem trước

Giá: 400,000 VNĐ + Thời gian học: 5 ngày

DevOps Automation LAB 09 – Lập trình bash shell và lệnh docker chạy tự động 100% các bước sau:

  • Vagrant tự động tạo máy ảo Ubuntu Server 22.04 LTS trên VirtualBox
  • Máy ảo Ubuntu Server làm Ansible Control Node
  • Xài lệnh docker build 3 Docker container image tối ưuUbuntu Server 22.04, AlmaLinux 9.2, Alpine Linux 3.18
  • Xài lệnh docker chạy 3 container (read/write) từ 3 container image (read only) vừa build
  • Cấu hình OpenSSH Server chứng thực bằng username và password trên 3 container
  • Cấu hình Ansible inventory để Ansible control node quản lí 3 container này thay vì xài 3 máy ảo
  • Ansible Control Node móc vào 3 container chạy lệnh ping để kiểm tra kết nối bằng SSH
  • Ansible Control Node chạy lệnh + chạy playbook tới 3 container này

Docker container image tối ưu có dung lượng nhỏ hơn nên sẽ start/stop nhanh hơn.

Docker container chạy như bình thường từ container image đã build tối ưu.