4.1 Giải mã 100% code extract-ikconfig của Linux Kernel – Nhảy vào làm