2.1 Giải mã 100% code hugepages_settings.sh của Oracle – Nhảy vào làm