1 VM + 3 Container + Docker CLI + Key Authentication – LAB 03 – Xem trước

Giá: 200,000 VNĐ + Thời gian học: 5 ngày

DevOps Automation LAB 01 – Lập trình bash shell và lệnh docker chạy tự động 100% các bước sau:

  • Vagrant tự động tạo máy ảo Ubuntu Server 22.04 LTS trên VirtualBox
  • Máy ảo Ubuntu Server làm Ansible Control Node
  • Xài lệnh docker build 3 container image là Ubuntu Server 22.04, AlmaLinux 9.2, Alpine Linux 3.18
  • Xài lệnh docker chạy 3 container (read/write) từ 3 container image (read only) vừa build
  • Cấu hình OpenSSH Server chứng thực bằng key trên 3 container
  • Cấu hình Ansible inventory để Ansible control node quản lí 3 container này thay vì xài 3 máy ảo
  • Ansible Control Node móc vào 3 container chạy lệnh ping để kiểm tra kết nối bằng SSH
  • Ansible Control Node chạy lệnh + chạy playbook tới 3 container này

Từ máy ảo SSH trực tiếp vào 3 Container chứng thực bằng key không cần nhập username, password.