bookworm và bookworm-slim khác gì nhau – Soi để biết tối ưu container image kiểu gì – Thực hành LAB