Red hat có các khóa học Ansible nào?

Ansible được Michael DeHaan viết ra như 1 startup công nghệ sau khi nghỉ việc ở Red Hat.

Red Hat mua lại Ansible tháng 10/2015 với giá đồn đoán là 100 triệu đô la, 1 nguồn tin tin cậy cho biết giá là 150 triệu USD.

Red Hat có các khóa học về Ansible như bên dưới:

DO407 Automation with Ansible.

DO408 Automation with Ansible I with exam.

Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible (RH294).

Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible and exam RH295.

DO447 Advanced Automation: Ansible Best Practices.

DO007 Ansible Essentials: Simplicity in Automation Technical Overview.

DO457 Ansible for Network Automation.

DO374 Developing Advanced Automation with Red Hat Ansible Automation Platform.

DO467 Managing Enterprise Automation with Red Hat Ansible Automation Platform.

DO417 Microsoft Windows Automation with Red Hat Ansible.

RH045 Red Hat Ansible Automation for SAP.

RH359 Red Hat Services Management and Automation with exam.

DO710 Red Hat Ansible Automation Platform Boot Camp.