2. Vagrant tạo, chạy máy ảo trên VMware Workstation – Tự động 100% – Update: 23/11/2023

2. Cài cắm các công cụ Vagrant trên Windows

3. Chạy Vagrant = 1 lịnh duy nhất

4. Soi máy ảo đã tạo ra có đúng hem?

5. Vagrant tạo máy ảo trên VMware Workstation dựa vào đâu?

Chọn máy ảo VMware Workstation để chạy Vagrant thì