8. Lập trình Bash shell + Build Container image – Công việc khó nhất của DevOps

namespaces trong Linux kernel để chạy được Podman container hay Docker container – phần 1

namespaces trong Linux kernel để chạy được Podman container hay Docker container – phần 2

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào?

Lập trình Bash shell cho Dev, DevOps, DevSecOps

→ hiểu rõ hơn về lập trình C

→ phần khó nhất của DevOps Build Container image tối ưu

→ thường làm ra cái gì đó luôn khó hơn xài nó

Dockerfile của MySQL 8 trên RHEL 8.9 – Red Hat Build

Dockerfile của httpd trên Debian 12 Bookworm – Docker build

Dockerfile của httpd trên Alpine Linux – Docker build

Hiện tại có 22 người đóng góp code cho dự án Build Docker Container image httpd

→ trong đó có 1 người nick github là justincormack thấy ghi là CTO của Docker

Sau khi đọc hiểu các code trên bạn sẽ hiểu được gần hết cách Build Docker Container image PHP vì cũng na ná như vậy.

https://github.com/docker-library/php/blob/master/8.3/bookworm/fpm/Dockerfile

Hiện tại có 67 người đóng góp code cho dự án Build Docker Container image PHP.

https://github.com/docker-library/php/tree/master

Chúng tôi không chắc các công ty phần mềm outsource đang tuyển Junior DevOps, Senior DevOps có đóng gói ứng dụng thường là web (web application) có phức tạp bằng các phần mềm trên không, có khi phức tạp chưa tới 50% các Dockerfile ở trên. 😀

How does Docker work?

Bài tập DevOps hay bài tập lập trình Bash shell thực chiến?