7. Ansible LAB 07: Ansible role – Cài Oracle Database 21c từ A tới Á

Không bán lẻ

Ansible LAB 07: Ansible role – Cài Oracle Database 21c từ A tới Á cũng như Ansible LAB 06: Ansible playbook – Cài Oracle Database 21c từ A tới Á nhưng có vài thay đổi là:

Chuyển các Ansible playbook thành Ansible role để gọn gàng, ngăn nắp hơn.