4. Ansible LAB 04 – Ansible thực chiến kết hợp Docker thực chiến 2

Không bán lẻ

Ansible thực chiến, Docker thực chiến 2 cũng như Ansible thực chiến, Docker thực chiến 1 nhưng có vài thay đổi:

  • Ansible Control node chạy trên Docker container thay vì chạy trên máy ảo
  • Thay OpenSSH key authentication bằng OpenSSH password authentication
  • Cách Build Docker container image tối ưu trên Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux, Alpine Linux