2. Ansible LAB 02 – 4 máy ảo – 1 Ansible Control node – 3 Ansible Managed nodes – OpenSSH password authentication

Không bán lẻ Ansible LAB 02 cũng như Ansible LAB 01 nhưng có vài thay đổi: