namespaces trong Linux kernel để chạy được Podman container và Docker container – Phần 2

User namespace trong Linux kernel. PID namespace trong Linux kernel. Network namespace trong Linux kernel. Coi cấu hình Linux kernel hiện tại có biên dịch Linux namespace nào thì xài lệnh dưới